Møderække

Socialpolitisk netværk - mødeprogram

Er socialpolitikken for lokal?

Tirsdag den 17. september 2019, 09.15 -12.00

Hvordan bringes den lokale virkelighed ind på Christiansborg, så indsatsen på socialområdet optimeres? Eller er kommunerne i deres forskellighed gode nok til at tage fat og løfte socialpolitikken alene? Til dette netværksmøde tager vi debatten med to erfarne borgmestre, Thomas Adelskov (A), borgmester i Odsherred Kommune og formand for KL's Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse. Vi spørger dem ind til prioriteterne på socialområdet i hver deres kommune, ligesom vi skal snakke om nødvendigheden af mere samarbejde mellem KL og politikerne på Borgen, når det kommer til at handle på socialpolitiske tiltag. Noa Redington faciliterer.

v/ Thomas Adelskov (A), borgmester i Odsherred Kommune og formand for KL's Socialudvalg, og Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL's bestyrelse (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den Sociale Investeringsfond

Onsdag den 9. oktober 2019, 09.15 -12.00

I december 2018 blev etableringen af Den Sociale Investeringsfond vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Fonden har til formål at understøtte sociale investeringer i forebyggende indsatser for udsatte borgere, så problemerne hos den enkelte borger kan løses, inden de fører flere med sig. Den udpegede bestyrelse er tiltrådt, og bestyrelsens formand, Karen Hækkerup, vil indvie netværket i den type af fremtidige indsatser, fonden vil have fokus på at udvikle. Ligeledes vil hun tegne et billede af den sociale fremtid, fonden vil være med til at understøtte, idet hun forholder sig til den kritik og usikkerhed, der har været forud for fondens etablering. Nogle stiller nemlig spørgsmålstegn ved, om man med en investeringsfond med private aktører kun vil investere i rentable sociale projekter. Er det en reel risiko eller er samarbejdet mellem den offentlige, private og frivillige sektor det eneste rigtige næste skridt, når det kommer til sociale investeringer til fordel for Danmarks udsatte borgere?

v/ Karen Hækkerup, formand for Den Sociale Investeringsfond (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Arbejderklasse, voksende utryghed og politisk mistillid

Torsdag den 14. november 2019, 09.15 -12.00

Lader vi arbejderklassen forsvinde under radaren, når vi i politik fx taler om at hæve pensionsalderen? Vi inviterer forfatter Lars Olsen til en snak om øget mistillid til politikere. Han er aktuel med bogen ”Det forsvundne folk”, hvor han bl.a. udtrykker, at mistilliden skal ses i lyset af en stigende utryghed blandt arbejderklassen og grupper udenfor arbejdsmarkedet. Samtidig inviterer vi Mads Kastrup, som i kraft af sit arbejde som Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, har ageret talerør for mange danskere, der kan nikke genkendende til utrygheden og mistilliden. De vil sammen med Socialpolitisk netværk diskutere arbejderklassens vilkår for at blive hørt, når det kommer til de problemstillinger, der præger deres hverdag.

v/ Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør og Mads Kastrup, Opinionsredaktør på Ekstrabladet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Politisk ordførerdebat: Fremtidens socialpolitik

Onsdag den 5. februar 2020, 09.15 -12.00

Skal socialpolitikken højere op på den politiske dagsorden? Hvilke centrale problematikker er aktuelle, og hvilke bør prioriteres højest? Vi starter det nye år med at invitere en række politiske ordførere, som vil inddrage netværket i, hvilke tanker de har for fremtidens socialpolitik.

Pernille Skipper, socialordfører, Enhedslisten, Rasmus Helveg Petersen, socialordfører, Radikale Venstre, Karina Adsbøl, social- og ældreordfører, Dansk Folkeparti og Anni Matthiesen, social- og indenrigsordfører, Venstre (Ikke bekræftet)

Frivillighedens betydning

Torsdag den 16. april 2020, 09.15 -12.00

Frivillige gør en afgørende forskel i vores samfund, når det kommer til alt fra integration til ensomme unge og ældre. De er med til at øge livskvaliteten og løfte livsglæden for dem, der ikke selv har kapaciteten, og der er altid brug for nye hænder. Men mens frivillige kan være en betydningsfuld erstatning for pårørende, så er de ikke en erstatning for fagprofessionelle. Hvor går grænsen for de frivilliges kompetencer? Vi har inviteret Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i ÆldreSagen, og Mona Striib, forbundsformand i FOA ind til en snak om samarbejdet mellem de frivillige og de fagprofessionelle, når det kommer til samfundets ældre. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne?

v/ Lars Linderholm, afdelingschef for frivillighed i ÆldreSagen og Mona Striib, forbundsformand i FOA

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk